Pedagogiek
in praktijk

Reacties op plannen minister Slob passend onderwijs

Jarenlang is er al kritiek op het passend onderwijs. Ouders en leraren uiten hun frustratie over het doolhof van bureaucratische regels en de bijkomende werkdruk. Leerlingen kunnen soms geen passende plek krijgen en het aantal thuiszitters steeg de afgelopen jaren naar bijna 5000. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt in principe het voorstel met 25-verbeterpunten voor het passend onderwijs dat onderwijsminister Slob overeind wil houden.
Reacties op plannen minister Slob passend onderwijs

Hoewel er op veel plekken al het nodige bereikt is en het ondersteuningsaanbod beter is geworden, zijn we op veel plekken nog lang niet waar we willen zijn, vindt Slob. De minister stelt daarom een verbeteraanpak voor, met twee hoofdlijnen. Op de korte termijn ziet hij verbeterpunten in de uitvoering. Daarnaast wil hij in de komende vijftien jaar koersen op meer inclusiever onderwijs.

Steun PO-Raad
De PO-Raad
steunt deze verbeteraanpak, maar heeft wel zorgen over een aantal maatregelen. De sectororganisatie heeft in aanloop naar de evaluatie samen met haar leden en de VO-raad de balans opgemaakt. Passend onderwijs is een grote stelselwijziging geweest. Het stelsel moet nu niet opnieuw helemaal worden omgevormd. De PO-Raad ziet wel dat er op een aantal punten flinke stappen nodig zijn, zodat ieder kind echt passend onderwijs krijgt aangeboden.

De vakbond AOb heeft om die reden een flink eisenpakket op tafel gelegd voor passend onderwijs: kleinere klassen, meer handen in de klas en minder bureaucratie. Dat zijn enkele zaken die volgens de AOb nodig zijn om passend onderwijs te laten werken. In de aanloop naar de kabinetsevaluatie heeft de AOb een eigen evaluatietraject doorlopen, om te kijken hoe leraren en ondersteuners op dit moment passend onderwijs ervaren. De uitkomsten daarvan stemmen niet vrolijk. Leraren melden dat ze sinds de invoering van passend onderwijs minder grip hebben op de hulp die ze kunnen bieden. Ook kunnen ze leerlingen lang niet altijd de begeleiding geven die nodig is.

'Harde noten gekraakt'
Een groot deel van de Tweede Kamer is te spreken over de voorgestelde maatregelen om het passend onderwijs te verbeteren. CDA-Kamerlid Rog is opgelucht dat de ‘harde noten zijn gekraakt’, D66’er Van Meenen ziet een ‘weg vooruit’, Kamerlid Bruins van de ChristenUnie rept over ‘betekenisvolle stappen’ en de VVD spreekt van
hoop. ‘Ik heb jaren tandenknarsend gezien hoe leerlingen vastliepen in het systeem’, zei VVD-Kamerlid Heerema in het Kamerdebat over de eindevaluatie van het passend onderwijs.

Wel heeft de Tweede Kamer een stortvloed aan moties aangenomen. Van alle 14 moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg Passend onderwijs (16 november) zijn er maar liefst 13 aangenomen door de Tweede Kamer. Ook twee eerder aangehouden moties zijn op het laatste moment in stemming gebracht en aangenomen. Deze hebben betrekking op de reserves bij de samenwerkingsverbanden po en vo. Slob wil dat alle samenwerkingsverbanden voor februari 2021 met een plan komen om te hoge reserves af te bouwen. De VO-raad heeft alle moties op een rij gezet.

 


Naar homepage