Pedagogiek
in praktijk

RICHTLIJNEN VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ

Het magazine Pedagogiek in Praktijk richt zich op professionals in het brede pedagogische veld (van kinderopvang, onderwijs tot zware jeugdzorg); professionals die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen, maar niet het gehele veld overzien of alle wetenschappelijke bronnen kunnen bijhouden. PiP wil hen inspireren en op een toegankelijke manier informeren over resultaten van recent onderzoek en over pedagogische praktijken, toegespitst op kritische reflectie op ontwikkelingen in die praktijken of beleid daaromtrent. PiP staat in de traditie waarin theorie als dienstbaar voor de praktijk wordt opgevat.

Bij een artikel voor PiP gaat het om een helder geschreven stuk van maximaal 1800 woorden (inclusief de beknopte literatuurlijst van hooguit vijf titels). 

Een magazine-artikel begint met een zogeheten lead (50 à 75 woorden) waarin de lezer op een aantrekkelijke manier het verhaal wordt binnengezogen. (Een magazine-artikel begint dus niet met een formele samenvatting of inleiding, waarin de opbouw wordt verantwoord zoals dat in artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften gebeurt).

Een magazine-artikel is met het oog op een aantrekkelijke lay-out voorzien van tussenkopjes (en is dus niet opgebouwd uit formele paragrafen). In een magazine-artikel kan gebruikgemaakt worden van een of meer kader(tje)s, waarin informatie die zich daarvoor leent, apart onder de aandacht wordt gebracht. Ook vormen streamers – uit de tekst gelichte saillante uitspraken – belangrijke aandachttrekkers.

Een PiP-artikel legt grote nadruk op het aannemelijk maken van de praktische relevantie van de geboden inhoud. Uitwerking van een of meer praktische voorbeelden kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Gebruik van vakjargon wordt zoveel mogelijk vermeden, beter gezegd, wordt beperkt tot wat voor de kern van de theorievorming noodzakelijk is. 

PiP krijgt met regelmaat artikelen aangeboden die vooral reclame zijn voor een product uit eigen winkel. Uiteenzettingen over een methodiek of een aanpak van een bepaalde problematiek moeten zelfkritisch zijn en onderbouwing bieden van de werkzaamheid van de aanpak in de praktijk. PiP-artikelen zijn ook altijd meer dan juichende uitleg van overheidsbeleid. 

In artikelen in wetenschappelijke tijdschriften is het gebruik dat de namen van begeleiders (promotores) als medeauteur figureren. In een magazine-artikel worden zij in plaats daarvan in een noot hartelijk bedankt voor hun steun. PiP plaatst hoe dan ook geen artikelen van meer dan twee auteurs. 

Na publicatie ontvangen auteurs drie exemplaren van het betreffende nummer. Verdere verspreiding verloopt uitsluitend via www.pedagogiekdigitaal.nl. In het kader van open access kunnen auteurs wel een pdf-versie van de definitieve artikeltekst ontvangen, dus zonder illustraties.

Aan auteurs die overwegen een magazine-artikel bij PiP in te dienen maar zich afvragen of de redactie in het onderwerp en de opzet geïnteresseerd zal zijn, wordt aangeraden een outline van hun voorgenomen stuk in te sturen. Er volgt dan een schriftelijke reactie of een uitnodiging om aan de telefoon over het plan door te praten.

Nieuwe kopij kunt u indienen via eindredactie@pedagogiek.nu

Voorwaarden

  • Binnen een maand krijgt de auteur een bericht van ontvangst, en informatie over de redactionele procedure.
  • De auteur verplicht zich om een manuscript tijdens de beoordelingsfase niet aan een ander tijdschrift aan te bieden, ook niet in licht gewijzigde vorm. Hij verklaart daarmee tevens dat de tekst oorspronkelijk is en niet ook elders gepubliceerd wordt, tenzij dat staat vermeld in de aanbiedingsbrief.
  • De redactie heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van een manuscript dat in principe is geaccepteerd, maar is op geen enkel moment gehouden tot publicatie daarvan.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor uitspraken van auteurs, noch voor eventuele schending van het beroepsgeheim.
  • De auteur vrijwaart de redactie en de uitgever van aanspraken in welke vorm ook van derden op het geheel of op gedeelten van het werk.
  • Na publicatie ontvangt de auteur drie exemplaren van de editie waarin zijn artikel is opgenomen.
  • Redactieleden zijn graag bereid beginnende auteurs te ondersteunen bij het publicabel maken van een tekst.

Vragen kunt u stellen aan Irna van der Wekke, eindredacteur

E-mail: eindredactie@pedagogiek.nu