Pedagogiek
in praktijk

Richtlijnen en checklist voor het inzenden van kopij

Bij een artikel voor het magazine PiP gaat het om een helder geschreven stuk van maximaal 1800 woorden (inclusief de beknopte literatuurlijst van hooguit vijf titels). 

Een magazine-artikel begint met een zogeheten lead (50 à 75 woorden) waarin de lezer op een aantrekkelijke manier het verhaal wordt binnengezogen. (Een magazine-artikel begint dus niet met een formele samenvatting of inleiding, waarin de opbouw wordt verantwoord zoals dat in artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften gebeurt).

Een magazine-artikel is met het oog op een aantrekkelijke lay-out voorzien van tussenkopjes (en is dus niet opgebouwd uit formele paragrafen). In een magazine-artikel kan gebruikgemaakt worden van een of meer kader(tje)s, waarin informatie die zich daarvoor leent, apart onder de aandacht wordt gebracht. Ook vormen streamers – uit de tekst gelichte saillante uitspraken – belangrijke aandachttrekkers.

Een PiP-magazine-artikel legt een grote nadruk op het aannemelijk maken van de praktische relevantie van de geboden inhoud. Uitwerking van een of meer praktische voorbeelden kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Gebruik van vakjargon wordt zoveel mogelijk vermeden, beter gezegd, wordt beperkt tot wat voor de kern van de theorievorming noodzakelijk is. 

PiP krijgt met regelmaat artikelen aangeboden die niet meer zijn dan reclame voor een product uit eigen winkel. Uiteenzettingen over een methodiek of een aanpak van een bepaalde problematiek moeten zelfkritisch zijn en onderbouwing bieden van de werkzaamheid van de aanpak in de praktijk. PiP-magazine-artikelen zijn ook altijd meer dan juichende uitleg van overheidsbeleid. 

In artikelen in wetenschappelijke tijdschriften is het gebruik dat de namen van begeleiders (promotores) als medeauteur figureren. In een magazine-artikel worden zij in plaats daarvan in een noot hartelijk bedankt voor hun steun. PiP plaatst hoe dan ook geen artikelen van meer dan twee auteurs. 

Na publicatie ontvangen auteurs drie exemplaren van het betreffende nummer. Verdere verspreiding verloopt uitsluitend via www.pedagogiekdigitaal.nl. In het kader van open access kan wel een pdf-versie van de definitieve artikeltekst verstrekt worden, dus zonder illustraties.

 

Nieuwe kopij kunt u indienen via 
eindredactie@pedagogiek.nu 

Onderaan vermeldt u:

 • literatuurlijst
 • beknopte informatie over de auteur(s)
 • schema’s, tabellen e.d.
Schrijfwijze:
 • directe stijl: vermijd passieve werkwoordsvorm
 • geef veel voorbeelden
 • geen afkortingen: ‘o.a.’, ‘bijv.’, ‘e.d.’ voluit
 • hoofdlettercombinaties altijd zonder puntjes: VKJP
 • getallen tot 21 voluit, behalve jaartallen, i.q.-scores, geldbedragen en data
Noten:
 • nooit voetnoten
 • indien nodig, eindnoten in de tekst aangeven met (noot 6) en aan het eind van de tekst toevoegen onder kopje ‘Noten’. Niet automatisch nummeren
Aanhalingstekens:
 • altijd enkel tenzij zoals in het voorbeeld: Vader antwoordde: ‘Ik zeg nooit “Kop dicht!” tegen de kinderen.’
Literatuurverwijzingen in de tekst:
 • .. dit bedoelt ook De Zwart (1986) als hij ...
 • na letterlijk citaat: (De Zwart, 1986, p.36)
 • hoofdletter bij namen met ‘van’ of ‘de’: Van Galen en De Zwart
 • bij meer titels van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar: een kleine letter toevoegen aan het jaartal: De Zwart (1986a)
 • chronologische volgorde bij verwijzing naar meer titels tegelijk
 • bij meer dan twee auteurs bij zelfde titel: De Zwart e.a.
Literatuurlijst:
 • met anderhalve regelafstand
 • op alfabet volgens APA-richtlijnen
Tabellen, schema’s en tekeningen:
 • ook in aparte bestanden aanleveren
 • apart en duidelijk nummeren
 • in de tekst de juiste plaats aangeven met witregels en daarin het nummer en het bijbehorend onderschrift
Voorwaarden
 
 • Binnen een maand krijgt de auteur een bericht van ontvangst, en informatie over de redactionele procedure.
 • De auteur verplicht zich om een manuscript tijdens de beoordelingsfase niet aan een ander tijdschrift aan te bieden, ook niet in licht gewijzigde vorm. Hij verklaart daarmee tevens dat de tekst oorspronkelijk is en niet ook elders gepubliceerd wordt, tenzij dat staat vermeld in de aanbiedingsbrief.
 • De redactie heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van een manuscript dat in principe is geaccepteerd, maar is op geen enkel moment gehouden tot publicatie daarvan.
 • De redactie is niet aansprakelijk voor uitspraken van auteurs, noch voor eventuele schending van het beroepsgeheim.
 • De auteur vrijwaart de redactie en de uitgever van aanspraken in welke vorm ook van derden op het geheel of op gedeelten van het werk.
 • Na publicatie ontvangt de auteur twee exemplaren van de editie waarin zijn artikel is opgenomen.
 • Redactieleden zijn graag bereid beginnende auteurs te ondersteunen bij het publicabel maken van een tekst.

Vragen kunt u stellen aan Irna van der Wekke, eindredacteur.

E-mail: eindredactie@pedagogiek.nu