Pedagogiek
in praktijk

Opschaling onderwijs Oekraïense leerlingen

Gegeven de op korte termijn beschikbare opvangcapaciteit voor 50.000 vluchtelingen uit de Oekraïne houdt het ministerie van OCW rekening met 15.000 tot 25.000 Oekraïense kinderen en jongeren die onderwijs behoeven. Zij hebben – net als alle nieuwe leerlingen in Nederland – recht op onderwijs, ongeacht de verblijfsstatus.

Momenteel zetten nieuwkomersscholen alles op alles om het onderwijs op te schalen voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Daarnaast zetten gemeenten waar nodig tijdelijke onderwijsvoorzieningen op, die vanaf begin april op verschillende plekken al operationeel zijn. Dat schrijft de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer, ook namens de onderwijsministers.

Het ministerie van Onderwijs onderneemt verschillende acties om het onderwijsveld in staat te stellen verder op te schalen om gevluchte Oekraïense kinderen een plek op een school te bieden:

  • Het ministerie verhoogt de subsidie aan LOWAN voor extra ondersteuning.

  • Het ministerie wijzigt de bekostigingsregeling voor po en vo zodat Oekraïense leerlingen ook onder de bestaande nieuwkomersregeling komen te vallen.

  • Samen met de PO-Raad, de VO-raad, LOWAN en VNG stelt OCW een kader met een handreiking op voor gemeenten en schoolbesturen over hoe zij nieuwkomersonderwijs kunnen opschalen, dan wel tijdelijke onderwijsvoorzieningen kunnen regelen.

  • Het ministerie zet regiocoördinatoren in om gemeenten concreet te ondersteunen.

Omdat een deel van de gevluchte Oekraïense kinderen niet via de gebruikelijke routes (zoals via het COA) naar Nederland en het onderwijs komen, is de rijksoverheid voor het monitoren van de juiste aantallen erg afhankelijk van organisaties en instanties. Daarom wordt scholen gevraagd Oekraïense leerlingen in te schrijven in het ‘reguliere’ register (register onderwijsdeelnemers). Dat is niet gekoppeld aan de basisregistratie personen en er is geen bsn nodig. De leerlingen worden dan ingeschreven onder de noemer ‘overige vreemdelingen’. DUO wijst een onderwijsnummer toe aan de leerling.

 Naar homepage