Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Frank Studulski (2023). Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs: Een korte geschiedenis. Pedagogiek in Praktijk, 29 (133), 18-22


Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016, ministerie van OCW (VIII). Den Haag: Algemene Rekenkamer.

Commissie-Rispens (1995). Een steun in de rug. Naar leerlinggebonden financiering in het primair onderwijs. Zoetermeer: Commissie Leerlinggebonden financiering in het speciaal onderwijs.

De Groot, R., & Van Rijswijk, C. M. (1999). Kleine atlas van het speciaal onderwijs: Beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Doornbos, K., & Stevens, L. (1987). De groei van het speciaal onderwijs: Analyse van historie en onderzoek. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Jepma, IJ, (2022). Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs. NRO: Onderwijskennis.nl.

Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T. (2020). Evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut; Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University; Nijmegen: KBA Nijmegen (NRO).

Meijer, C. (2004) (Red.). WSNS welbeschouwd. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Ministerie van OCW (2014). Zesde voortgangsrapportage Passend onderwijs. Den Haag: OCW.

Ministerie van OCW (2020). Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs. Den Haag: OCW.

Ministerie van OCW (2023a). Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs 2035. Den Haag: OCW.

Ministerie van OCW (2023b). Samen de schouders onder passend onderwijs. Den Haag: OCW, 30 maart 2023.

Onderwijsraad (2011). Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Den Haag: Onderwijsraad.

Onderwijsraad (2014). Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan. Den Haag: Onderwijsraad.

Onderwijsraad (2020). Steeds inclusiever. Den Haag: Onderwijsraad.

Sardes (2013). De voorbereiding van samenwerkingsverbanden op Passend Onderwijs. Utrecht: Sardes.

Schuman, H. (2007). Passend onderwijs: Pas op de plaats of stap vooruit? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 267-280. 

Schuman, H. (2010). Inclusief onderwijs. Dilemma’s en uitdagingen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant

Van Veen, D., & Van der Steenhoven, P. (2021). Werken aan inclusiever basisonderwijs: Verkennend onderzoek onder basisscholen in Nederland. Amsterdam: NCOJ.

Van Yperen, T. A., Van de Maat, A., & Prakken, J. (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik: Duiding en aanpak. Utrecht: NJi.

Van Yperen, T., Donker, A., & Deen, C. (Nederlands Jeugdinstituut) (2020). Trends in gebruik speciale onderwijs­voorzieningen. In Jaarrapportage Landelijke jeugdmonitor. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.

 Naar homepage