PIP89

Een jaarlijkse retraite met twee goede vrienden was lang een mooie traditie. We deden ons te goed aan wat streek of stad te bieden had, maar bekeken ook nauwgezet hoe we er zelf voorstonden. Durfden we te beweren dat we tevreden waren met het leven zoals we het leefden, of konden we niet om de conclusie heen dat we echt aan een nieuwe uitdaging toe waren? In de loop van de jaren negentig is het misgegaan. Ik werkte al jaren aan de Utrechtse universiteit, wat voor mij een grote vrijheid in het opzetten en uitvoeren van onderwijs en onderzoek betekende. Mijn vrienden vonden echter dat ik daar een beetje zat te verpieteren en zegden mij de wacht aan. Zelf hadden ze al jaren hun eigen bedrijf. Consultancy en interim-management leverden niet alleen meer vrijheid, maar ook meer inkomen. Hun dringende raad heb ik niet opgevolgd.

Interview | Dolph Kohstamm

Interview Dolph Kohnstamm

‘Wat Swaab doet, is bloedlink’. In zijn nieuwe boek De Eigenander. Een ik in mij presenteert ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm een intrigerende identiteitstheorie. Hij komt ermee in het geweer tegen neurowetenschappers die de vrije wil ontkennen. Bas Levering sprak met hem. 

Pedagogiek | Wat werkt in vroeg- en voorschoolse educatie?

wat werkt in de vroegschoolse educatie?

Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat kinderen in achterstandsituaties blijvend profiteren van vroege interventie, terwijl onderzoek in Nederland steevast aantoont dat VVE geen enkel effect sorteert. Hoe is dat mogelijk? Helma Brouwers doet een poging tot duiding van dit merkwaardige fenomeen. 

Pedagogiek | Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief

Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zijn kinderen nooit te jong voor rekenen en wiskunde. Ze komen er in alledaagse (spel)activiteiten mee in aanraking. Niko Fijma en Ester van Oers

Praktijk | Vertrouwen in professionals

Vertrouwen in professionals

In de Jeugdwet wordt beroepsregistratie als belangrijk middel gezien om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te vergroten. Toch blijft het middel beperkt en is het zeker geen eindpunt. Loes Houweling

Biografie Søren Kierkegaard (1813-1855)

Biografie Søren Kierkegaard (1813-1855)

Een filosoof met kritiek op het onderwijs en de kerk uit zijn tijd vanwege hun gebrekkige aansluiting op de innerlijke belevingswereld. Peter van der Doef

Praktijk Signaleren van kindermishandeling

Signaleren kindermishandeling

Lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling moeten structureel worden aangeboden op onderwijs-, zorg- en welzijnsopleidingen. Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt. Katja Meertens

Interessante en spraakmakende pedagogische thema's komen voor het voetlicht in de twee keer per jaar georganiseerde PIP-Talks. PIP-Talk nummer 1 start op 9 juni met het thema geheimen.
Dus ik ben... een goede opvoederFilosoof Stine Jensen trekt opnieuw de wereld in voor een nieuwe reeks van de televisieserie Dus Ik Ben. Samen met spraakmakende binnen- en buitenlandse denkers onderzoekt zij de wortels van onze identiteit. Wat maakt wie we zijn? Jensen reist naar die plekken waar haar vragen een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven. Op zondag 19 juni om 20:15 op NPO 2 de aflevering "Dus ik ben... een goede opvoeder".
Vaderdag Kennis Centrum roept op tot nominatie voor de Vaderdagtrofee 2016De traditionele gezinssamenstelling waarbij vader de kostwinnaar is en moeder thuis bij de kinderen blijft, is niet meer vanzelfsprekend en van deze tijd. Doordat steeds meer moeders werken, het scheidingspercentage hoger is, de gezinssamenstelling verandert en de mening over de rol van de vader wijzigt, komt er steeds meer aandacht voor betrokken vaderschap. Om de noodzaak van betrokken vaderschap en gedeeld ouderschap te benadrukken, reikt het Vader Kennis Centrum de Vaderdagtrofee* uit. De Vaderdagtrofee is een gezamenlijk initiatief van het Vader Kennis Centrum, in samenwerking met WOMEN Inc, Trias Pedagogica en de Universiteit van Amsterdam.
Stop de 'her-meldingen'Nederlandse gemeenten maken zich op voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut, (complex en langdurig) huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. De MultiDisciplinaire Aanpak++ wordt regionaal doorgevoerd. Een van de belangrijkste doelen van de MDA++ is het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Ondanks alle inspanningen komt geweld namelijk nog net zoveel voor als eind jaren negentig.
Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.
Groepsgenoten beïnvloeden elkaar sterk, maar hoe blijft vaak onduidelijk. Jongeren imiteren elkaars gedrag en onderschatten tegelijkertijd hoeveel hun vrienden roken of drinken. Sociologe Kim Pattiselanno onderzocht de invloed van adolescenten op elkaar en hun risicogedrag in groepen. ‘Wat zij zien dat anderen doen speelt mogelijk een grote rol,’ aldus de promovenda. Zij verdedigde haar proefschrift op donderdag 10 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Symposium 'Wie is nu eigenlijk de baas in onderwijsland' wordt uitgesteld

Het symposium 'Wie is nu eigenlijk de baas in onderwijsland' (aangekondigd door Bas Levering in zijn redactioneel in PiP 89) dat zou plaatsvinden op 25 mei a.s., wordt uitgesteld

De nieuwe datum is nog niet bekend, maar wordt t.z.t. uiteraard vermeld op deze website en op die van Logacom (www.logacom.nl). Het congres wordt uitgesteld tot de datum bekend is dat het voorstel Onderwijs2032 in de Tweede Kamer wordt behandeld. 

Mooi extraatje in 2016: 'De kleine prins' als feuilleton bij PIP-MagazineIn de komende vijf edities vind je in het hart van PIP-Magazine het magische verhaal van Antoine de Saint-Exupéry 'De kleine prins' in een nieuwe vertaling van Martine F. Delfos.
Tweederde van de kinderen in de basisschoolleeftijd spelen minstens eens per week een spelletje op internet dat gemaakt is om een merk onder de aandacht te brengen. Meestal gaan die reclames over snacks en snoep. Slechts zes procent van de kinderen heeft in de gaten dat het om reclame gaat. Ondertussen hebben die spelletjes wel degelijk invloed op hun gedrag, ontdekte Frans Folkvord, gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit. Als het aan hem ligt worden ze verboden. Hij promoveerde vorige maand op dit onderwerp.
Het verband tussen de manier waarop de ouders terugkijken op de relatie met hun eigen ouders en de kwaliteit van de relatie met hun eigen kind (Intergenerationele overdracht), blijkt na dertig jaar onderzoek nog steeds te bestaan, al is het effect ervan wel geleidelijk afgenomen. Ook blijkt de sterkte van deze overdracht te verschillen tussen groepen. De overdracht is bijvoorbeeld zwakker in kwetsbare groepen zoals ouders met psychische problemen, tienermoeders en in adoptie- en pleeggezinnen. Bij vaders en moeders is de overdracht wel even sterk. Wanneer niet-gepubliceerd onderzoek wordt meegerekend, bleek de overdracht ook zwakker. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van VU-wetenschappers en is mede gefinancierd door Stichting tot Steun Nederland. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Bulletin.
Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de 'Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik' aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk!

Ziek zijn en weer beter worden: het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En zeker niet 150 jaar geleden, toen het Emma Kinderziekenhuis werd opgericht. Het Emma is in de loop der tijd veranderd van ziekenhuisje voor arme, Amsterdamse kinderen tot een gespecialiseerd academisch kinderziekenhuis. In de educatieve tentoonstelling "Tussen Ziek en Beter" wordt er aandacht besteed aan het thema zieke kinderen die nu ondanks een chronische aandoening genezen kunnen worden en een plek in de maatschappij kunnen verwerven.
Tien procent van de pasbevallen vrouwen krijgt een depressie. Dat betekent dat in Nederland ieder jaar 20.000 baby’s worden geboren die in de eerste maanden van hun leven met een depressieve moeder te maken hebben. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Dat feit verdient meer aandacht van professionals. Wanneer zich bij deze kinderen ontwikkelingsproblemen openbaren, wordt de link met de depressie van de moeder nu vaak niet gelegd.
Lectorale Rede: Ouderschap is meer dan opvoedenOuderschap is meer dan opvoeden; het is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt steeds meer van ouders verwacht. Dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is in de media en wetenschap regelmatig aandacht voor opvoeden. De vraag is of deze aandacht ouders daadwerkelijk steunt of dat het hen juist onzeker maakt. Wat leert de wetenschap ons over het bevorderen van ouderlijk welzijn?
Kinderen van een jaar of drie tot zes kunnen lijden aan een depressie en dat is te zien aan de manier waarop ze spelen, laat orthopedagoog Annemieke Mol Lous zien. Zij promoveert op 15 december aan de Radboud Universiteit.
Wat is er nodig om met kinderen met autisme contact te maken en hoe kan je aan sluiten op hun prikkelverwerking? Wat bij deze kinderen werkt, is om mee te spelen in hun spel en op hun voorwaarden. Dat biedt hen houvast en daar liggen de mogelijkheden om hun kwaliteiten en leervermogen te ontwikkelen.
Tijdens de Onderwijssymposia eind januari ging hoofdinspecteur Arnold Jonk in op de rol van ouders in het inspectiewezen
De ernst van rigide en repetitief gedrag bij mensen met autisme is terug te zien in de hersenen.
Het is al een onderzoek van een paar jaar terug, maar het blijkt dat een ouderpaar met twee dochters het meest gelukkig is, maar dat van de twaalf meest voorkomende combinaties het hebben van vier dochters weer het meeste narigheid oplevert.
Agressief kleutergedrag is een voorspeller voor latere betrokkenheid bij pesten. Dit ontdekte Danielle Jansen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) tijdens een onderzoek naar de risicofactoren die leiden tot pesten.

 

Gratis voor nieuwe abonnees:

Nog geen abonnee?

Klik hier

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!


LinkedIn