Richtlijnen en checklist voor het inzenden van kopij

Nieuwe kopij kunt u indienen via 
 eindredactie@pedagogiek.nu Een artikel in PIP telt 1600 tot 1800 woorden inclusief literatuurlijst.

Onderaan vermeldt u:

 • literatuurlijst
 • naam, titel, adressen, email, telefoonnummer, functies enz. van de auteur(s), en contactadres van hoofdauteur
 • schema’s, tabellen e.d.
Schrijfwijze:
 • directe stijl: vermijd passieve werkwoordsvorm
 • geef veel voorbeelden
 • geen afkortingen: ‘o.a.’, ‘bijv.’, ‘e.d.’ voluit
 • hoofdlettercombinaties altijd zonder puntjes: VKJP
 • getallen tot 21 voluit, behalve jaartallen, i.q.-scores, geldbedragen en data
Noten:
 • nooit voetnoten
 • indien nodig, eindnoten in de tekst aangeven met (noot 6) en aan het eind van de tekst toevoegen onder kopje ‘Noten’. Niet automatisch nummeren
Aanhalingstekens:
 • altijd enkel tenzij
 • in het voorbeeld: Vader antwoordde: ‘Ik zeg nooit “Kop dicht!” tegen de kinderen.’
Literatuurverwijzingen in de tekst:
 • .. dit bedoelt ook De Zwart (1986) als hij ...
 • na letterlijk citaat: (De Zwart, 1986)
 • hoofdletter bij namen met ‘van’ of ‘de’: Van Galen en De Zwart
 • bij meer titels van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar: een kleine letter toevoegen aan het jaartal: De Zwart (1986a)
 • chronologische volgorde bij verwijzing naar meer titels tegelijk
 • bij meer dan twee auteurs bij zelfde titel: De Zwart e.a.
Literatuurlijst:
 • met anderhalve regelafstand
 • op alfabet
 • artikel: Achternaam/,/Initialen/(1999)/./Titel artikel/./Naam Tijdschrift Cursief/jaargang/,/nummer/:/paginanummers/. Of, als per jaargang wordt doorgenummerd: jaargang cursief /:/paginanummers/.
 • boek: Achternaam/,/Initialen/(1999)/./Titel boek cursief/./Plaatsnaam/:/ Naam Uitgever/.
 • artikel uit bundel: Achternaam/,/Initialen/(1999)/./Titel artikel/./ In/Initialen redacteur boek/Achternaam redacteur/(red.)/,/ Titel boek cursief/./Plaatsnaam/:/Naam Uitgever/.
Tabellen, schema’s en tekeningen:
 • ook in aparte bestanden aanleveren
 • apart en duidelijk nummeren
 • in de tekst de juiste plaats aangeven met witregels en daarin het nummer en het bijbehorend onderschrift
Voorwaarden
 
 • Binnen een maand krijgt de auteur een bericht van ontvangst, en informatie over de redactionele procedure.
 • Ongevraagde, niet
 • publicabele manuscripten, zoals scripties, worden na lezing alleen geretourneerd als ze zijn voorzien van een geadresseerde en gefrankeerde retourenveloppe.
 • De auteur verplicht zich om een manuscript tijdens de beoordelingsfase niet aan een ander tijdschrift aan te bieden, ook niet in licht gewijzigde vorm. Hij verklaart daarmee tevens dat de tekst oorspronkelijk is en niet ook elders gepubliceerd wordt, tenzij dat staat vermeld in de aanbiedingsbrief.
 • De Redactie heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van een manuscript dat in principe is geaccepteerd, maar is op geen enkel moment gehouden tot publicatie daarvan.
 • De Redactie is niet aansprakelijk voor uitspraken van auteurs, noch voor eventuele schending van het beroepsgeheim.
 • De auteur vrijwaart de Redactie en de Uitgever van aanspraken in welke vorm ook van derden op het geheel of op gedeelten van het werk.
 • De auteur ontvangt twee nummers.
 • Redactieleden zijn graag bereid beginnende auteurs te ondersteunen bij het publicabel maken van een tekst.

Vragen kunt u stellen aan Irna van der Wekke, eindredacteur.

E-mail: eindredactie@pedagogiek.nu